https://www.studijobrigitte.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIJO BRIGITTE

Artikel 1. Definities

Aanbieding: iedere aanbieding, offerte en korting van StudiJo Brigitte.;

Afnemer: een (rechts)persoon met wie StudiJo Brigitte; een Overeenkomst heeft gesloten;

Diensten: werkzaamheden die StudiJo Brigitte verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;

Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bepaald in

artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek en in samenhang gelezen met artikel 7:5 van het

Burgerlijk Wetboek;

Opleiding: door of in opdracht van StudiJo Brigitte verzorgde of georganiseerde trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;

Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen StudiJo Brigitte en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;

StudiJo Brigitte:

StudiJo Brigitte, gevestigd aan de van den Endelaan 88, 2182 EX in Hillegom

KvK-nummer 57611300

Partijen:

StudiJo Brigitte en Afnemer

Product: Abonnementen, losse trainingen, trainings- en voedingsadviezen, blessurebehandeling, een roerende zaak, zoals supplementen, trainingsmaterialen en andere benodigdheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, Dienst en Product

van StudiJo Brigitte en elke Overeenkomst.

2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk

zijn overeengekomen.

2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door StudiJo Brigitte uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van StudiJo Brigitte zijn vrijblijvend en gelden voor de duur zoals daarbij is vermeld.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van StudiJo Brigitte van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer.

3.3 StudiJo Brigitte behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

Artikel 4. Koop op afstand

4.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.

4.2. Artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op

afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen

(herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van

een schriftelijke mededeling gericht aan StudiJo Brigitte die StudiJo Brigitte binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan StudiJo Brigitte bekendgemaakte vertegenwoordiger.

4.4. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de

verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken

voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde

toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan StudiJo Brigitte retourneren, conform de door StudiJo Brigitte verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van

terugzending van het product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het

adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 dient Afnemer klachten binnen bekwame tijd na de ontdekking dat het product niet aan de overeenkomst voldoet schriftelijk aan StudiJo Brigitte te melden.

Artikel 5. Prijzen

5.1. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel

andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport-

of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door StudiJo Brigitte. StudiJo Brigitte behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.2. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die

handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats

binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de

Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst

binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van StudiJo Brigitte de ontbinding in te roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s en uiterlijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum door overmaking op een door StudiJo Brigitte aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op StudiJo Brigitte of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van

StudiJo Brigitte.

6.3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. StudiJo Brigitte heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.

6.4. Indien StudiJo Brigitte overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,=.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

7.1. De door StudiJo Brigitte opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemers aan StudiJo Brigitte ter beschikking zijn gesteld.

7.2. De levering van een Product geschiedt per (PostNL) post. Indien levering per post niet

mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een

Product af te halen op een nader door StudiJo Brigitte aan te wijzen adres dan wel de levering  van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen door Afnemer te worden voldaan.

Artikel 8. Klachten, retouren

8.1. Klachten van Afnemer binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na

verlening van de Dienst dienen schriftelijk te geschieden, onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het

desbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere

aanspraak van Afnemer jegens StudiJo Brigitte inzake gebreken van het geleverde Product en de geleverde Dienst.

8.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product

te retourneren aan StudiJo Brigitte indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van StudiJo Brigitte. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.

8.3. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele

staat en originele verpakking aan StudiJo Brigitte te retourneren, conform de door StudiJo Brigitte A AB.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door StudiJo Brigitte A AB.V. zal StudiJo Brigitte A AB.V. zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien StudiJo Brigitte de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten,

komen uitsluitend toe aan StudiJo Brigitte of aan licentiegevers van StudiJo Brigitte.

9.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een

onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met

een boete van € 500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd

het recht van StudiJo Brigitte op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.

9.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten

van StudiJo Brigitte per direct en schriftelijk aan StudiJo Brigitte te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van StudiJo Brigitte op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die StudiJo Brigitte neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van StudiJo Brigitte of haar licentiegevers.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van StudiJo Brigitte en vrijwaring

10.1. De totale aansprakelijkheid van StudiJo Brigitte voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van StudiJo Brigitte In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van StudiJo Brigitte is de totale aansprakelijkheid van StudiJo Brigitte beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.

10.2. De totale aansprakelijkheid van StudiJo Brigitte voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.

10.3. Afnemer vrijwaart StudiJo Brigitte voor alle aanspraken van derden ter zake van door StudiJo Brigitte geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van StudiJo Brigitte en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico

11.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van StudiJo Brigitte tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door StudiJo Brigitte geleverde Producten is verschuldigd.

11.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde

Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke

verzekering op verzoek van StudiJo Brigitte dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen

inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is

uitgesloten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

13.1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Haarlem.

 

×

 

Hi!

Stuur me een bericht en ik beantwoord deze zo snel mogelijk. Groetjes, Brigitte

× Neem contact met mij op